Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

REGULAMIN UDZIAŁU W OBOZACH SPORTWYCH


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

 REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZACH SPORTOWYCH
I. Ogólne warunki uczestnictwa:
1. Niniejszy Regulamin reguluje obowiązki uczestników obozów organizowanych przez UKS VOLLEY, a także konsekwencje wynikające z niedochowania tychże obowiązków.
II. Prawa i obowiązki uczestników obozów:
1. Uczestnicy są zobowiązani do:
a) ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz zarządzeń kierownika danego obozu, a także Regulaminów miejsc, w których odbywają się obozy,
b) stałego udziału we wszystkich programach, zajęciach oraz wykonywanie poleceń trenerów,
c) poszanowania innych uczestników obozu, ich mienia, dbania o wyposażenie
i sprzęt sportowy udostępnione do wspólnego użytkowania,
d) stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie,
e) informowania trenerów przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń,
f) uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych na obozie (opuszczenie zajęć może nastąpić tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez trenera),
g) przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez opiekunów, a w szczególności godzin rozpoczęcia zajęć i posiłków oraz ciszy nocnej obowiązującej od godz.22.00 do godz. 7.00 lub innej uzależnionej od harmonogramu dnia, w trakcie której obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów.
h) przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek na terenie ośrodka, w którym odbywa się dany obóz,
i) niezwłocznego zgłaszania kierownikowi obozu lub trenerowi wszelkich usterek czy uszkodzeń.
j) Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody trenera.

2. Uczestnicy mają prawo do:
a) uczestniczenia we wszystkich organizowanych na terenie obozu zajęciach,
b) korzystania pod nadzorem kadry ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu Organizatora lub wyłącznie za wiedzą i zgodą trenera,
c) zgłaszania kadrze obozu uwag o programie oraz organizacji zajęć,
d) uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka, w którym obóz się odbywa,
e) poszanowania swoich poglądów i przekonań,
f) kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach.

III. Uczestnikom zabrania się:
a) posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających – pod rygorem usunięcia z obozu na koszt opiekunów,
b) samowolnego oddalania się podczas zajęć oraz opuszczania terenu obozu bez zgody opiekuna,
c) używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych,
d) niegodnego zachowania wobec innych osób czy mienia

VI. Postanowienia końcowe:
1. Za szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiada finansowo i prawnie on sam lub jego rodzice bądź prawni opiekunowie.
2. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie obozu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione w miejscu zakwaterowania, wycieczkach itp.
3. W wypadku stwierdzenia przez uczestnika obozu lub jego prawnego opiekuna nieprawidłowości w organizacji imprezy, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji kierownika obozu lub trenera, w celu umożliwienia usunięcia nieprawidłowości w trakcie trwania obozu.
4. Wszystkie sprawy, których nie reguluje niniejszy Regulamin, a zaistnieją podczas obozu rozwiązywane będą przez kadrę obozu.

....................................... ......................................
(podpis zawodnika) (podpis rodzica/opiekuna)

....................................... (podpis rodzica/opiekuna)

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w  zajęciach pozalekcyjnych – w licznych kołach i sekcjach, m.in. koło teatralne, młodych fizyków, sekcja taneczna i pływacka. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy zabawy taneczne, a dla uczniów i ich rodzin - imprezy plenerowe.

 

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka...

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner